ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERNIKAHANSeksyen 26. Kesan pendaftaran di sisi undang-undang.

Tiada apa-apa dalam Enakmen ini atau dalam peraturan yang dibuat di bawahnya boleh dianggap sebagai menjadikan sah atau tidak sah suatu pernikahan semata-mata oleh sebab ianya telah didaftarkan atau tidak didaftarkan, yang mana sebaliknya, adalah sah atau tidak sah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.