ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 107. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Perlis.

(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Perlis, lain daripada perkahwinan yang diakadnikahkan disesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah Seksyen 24 hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.