ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 28

(Subseksyen 135 (3))

PERINTAH/PENGHAKIMAN

(Tajuk Am)

(Nyatakan Jenis Perintah/Penghakiman)

Bertarikh pada .............................. haribulan .......................20 ............

..........................
Hakim/Pendaftar

PENGENDORSAN

Ambil perhatian bahawa, jika anda abai mematuhi perintah (atau penghakiman) ini, dalam masa yang dihadkan dalamnya, atau dalam masa empat hari selepas penyampaian perintah ini kepada anda, mengikut mana-mana yang terkemudian, maka anda melakukan suatu penghinaan Mahkamah dan dengan itu boleh dikomitkan ke penjara.

..........................
Hakim/Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.