ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVIII - PENGUATKUASAAN DAN PELAKSANAAN
BAB 3 - PELAKSANAANSeksyen 161. Hiwalah

(1) Dalam seksyen ini, “harta” termasuklah suatu hutang yang kena dibayar oleh muhal ‘alaih kepada penghutang penghakiman.

(2) Peruntukan yang berikut hendaklah terpakai jika pelaksanaan diperintahkan melalui penahanan harta dalam milikan atau kawalan seseorang muhal ‘alaih

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.