ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN X - AMSeksyen 122. Hukum Syarak hendaklah dipakai bila tiada peruntukan.

(1) Mana-mana peruntukan atau tafsiran mana-mana peruntukan di dalam Enakmen ini yang berlawanan dengan Hukum Syarak adalah tidak setakat mana ia berlawanan.

(2) Mengenai apa-apa perkara yang tidak diperuntukkan dengan nyata dalam Enakmen atau dalam mana-mana peraturan yang dibuat di bawah Enakmen Mahkamah hendaklah mengikut Hukum Syarak.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.