ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN XI - AMSeksyen 110. Kuasa am untuk membuat peraturan-peraturan.

(1) Majlis boleh, dengan kelulusan Yang di-Pertuan Agong, membuat peraturan-peraturan yang hendaklah disiarkan dalam Warta bagi melaksanakan peruntukan-peruntukan Enakmen ini.

(2) Tanpa menjejaskan keluasan kuasa yang diberikan di bawah subseksyen (1), peraturan-peraturan boleh dibuat untuk mengadakan peruntukan bagi-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.