ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 3. Kecualian prerogatif

Tiada apa-apa jua yang terkandung dalam Enakmen ini boleh mengurangkan atau menyentuh hak-hak prerogatif dan kuasa-kuasa Duli Yang Maha Mulia Sultan sebagai Ketua Agama Islam Negeri, sebagaimana yang ditetapkan dan dinyatakan dalam Undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak dan Perlembangaan Persekutuan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.