ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 105. Pengiktirafan perkahwinan-perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-kedutaan, dsb., di Negeri Perak

(1) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang bukan warganegara Malaysia yang dilakukan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi atau Pejabat Konsul negara asing di Negeri Perak hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Enakmen ini jika-

(2) Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di bawah subseksyen (1) tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini jika perkahwinan itu tetap bersalahan dengan seksyen 21 sekiranya perkahwinan itu dilakukan dalam Negeri Perak di luar Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul negara itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.