ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 50

(Subseksyen 197 (2))

PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PERINTAH INTERIM

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas bercadang untuk memohon kepada Mahkamah ................................... Syariah di ............................... pada hari ................. pada ................. haribulan ................ 20 ...... pukul .......... pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah interim bahawa (nyatakan jenis permohonan).

2. Alasan-alasan permohonan ialah:

1.
2.(Nyatakan alasan-alasan)
3.

3. Permohonan ini disokong dengan afidavit yang dilampirkan.

Bertarikh pada .................... haribulan ................. 20 ..........

Catatan No. ............................ tahun 20 .............................

Kerani

(Meterai)

................
Pendaftar

Kepada defendan (atau plaintif).

Permohonan ini dikeluarkan oleh plaintif (atau defendan) yang beralamat di (nyatakan alamat).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.