ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 11

(Subseksyen 57 (2))

NOTIS OLEH PEMIUTANG PELAKSANAAN MENGENAI HARTA YANG DIAMBIL DALAM PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa saya mengakui (atau mempertikaikan) tuntutan .......................................... ke atas harta yang anda sita (atau saya meminta anda menarik balik pemilikan) di bawah perintah penyitaan dan penjualan yang dikeluarkan dalam tindakan ini.

Bertarikh pada ................. haribulan .......... 20 .....

...........................................................................
Pemiutang Pelaksanaan
(atau Peguam Syarie bagi Pemiutang Pelaksanaan)




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.