ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 128. Percubaan dan syubahat

Barang siapa cuba melakukan, atau bersyubahat melakukan, sesuatu kesalahan di bawah Enakmen ini adalah melakukan suatu yang boleh dikenakan hukuman sama seperti yang diperuntukan bagi kesalahan itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.