Tr. P.U. 4/2002
ENAKMEN KESALAHAN JENAYAH SYARIAH (HUDUD DAN QISAS) TERENGGANU 1423H/2002M

BAHAGIAN XSeksyen 51. Hukuman Hudud Tidak Boleh Diubah.

Hukuman hudud yang dikenakan di bawah Enakmen ini tidak boleh digantung, atau diganti dengan hukuman lain, atau dikurangkan atau diampunkan; atau dengan apa-apa cara lain diubah atau dipinda.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.