ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 30. Daftar yang tidak diakui di sisi undang-undang.

Tiada seorang pun, selain Pendaftar yang dilantik di bawah seksyen 26, boleh-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.