ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN III - CARA MEMULAKAN PROSIDING MAL
BAB 3 - PERMOHONANSeksyen 15. Permohonan perceraian

Walau apa pun apa-apa jua dalam Bahagian ini, suatu permohonan mendapatkan perceraian hendaklah dibuat mengikut tatacara yang ditetapkan dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1987 {Enakmen No. 3 tahun 1987], dan prosiding selanjutnya berkenaan dengannya hendaklah dijalankan mengikut Enakmen itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.