ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 22

(Subseksyen 102 (3))

SEPINA UNTUK MENGEMUKAKAN DOKUMEN

(Tajuk Am)

Kepada ............................................................... yang beralamat di ...............................................

Anda dengan ini disaman supaya hadir sendiri atau melalui ejen di hadapan Mahkamah ....................... Syariah di .................................................. pada hari ............ pada ............. haribulan ....... 20 ....... pukul ....... pagi/petang dan begitulah dari sehari ke sehari sehinggalah tamat prosiding di atas, untuk mengemukakan dokumen-dokumen yang berikut :
..................................................................................................................................................... bagi pihak ................................................................................................ dalam prosiding tersebut.

Bertarikh pada ................ haribulan ............... 20 .........

Catatan No. ......................................... tahun 20 ........

Kerani

(Meterai)
................
Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.