ENAKMEN 4 TAHUN 2004
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (PERAK) 2004

BAHAGIAN IX - MEMELUK AGAMA ISLAMSeksyen 108. Kesalahan mengajar agama Islam atau apa-apa perkara tentang agama Islam tanpa tauliah.

(1) Mana-mana orang yang mengajar agama Islam atau mana-mana perkara tentang agama Islam tanpa tauliah yang diberikan di bawah seksyen 106 melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.

(2) Subseksyen (1) tidaklah terpakai bagi--
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.