ENAKMEN 3 TAHUN 1987
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1987

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 25. Pendaftaran.


Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Pahang dan perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Pahang hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.