ENAKMEN 17 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI JOHOR) 2003

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Relif-Relif LainFasal 108. Perintah tegahan melupuskan harta sepencarian.

(1) Mahkamah boleh, atas permohonan mana-mana pihak kepada perkahwinan -


(2) Kemungkiran mematuhi sesuatu perintah di bawah subseksyen (1) boleh dikenakan hukuman sebagai suatu penghinaan kepada Mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.