ENAKMEN 8 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA JENAYAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN V - PROSIDING DALAM PENDAKWAAN
BAB 7 - DARIHAL PENGHAKIMANSeksyen 120. Penghakiman hendaklah difailkan bersama dengan rekod

Penghakiman asal hendaklah dicatatkan pada, dan jika bertulis difailkan bersama dengan, rekod prosiding.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.