ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 9

(Subseksyen 57 (1))

NOTIS OLEH PIHAK MENUNTUT MENGENAI HARTA YANG DIAMBIL DALAM PELAKSANAAN

(Tajuk Am)

Ambil perhatian bahawa saya ........................................... yang beralamat di ................................... menuntut harta yang berikut yang telah diambil dalam pelaksanaan dalam tindakan ini di (nyatakan alamat) pada ...... haribulan ............ 20 ....... (Nyatakan wang, barang atau harta alih lain yang dituntut dan alasan-alasan tuntutan itu).

Bertarikh pada ............ haribulan ............... 20 .......

........................
Pihak Menuntut

Alamat saya untuk penyampaian i .................................................................................................. Kepada bailif dan pemiutang pelaksanaan (atau Peguam Syarie bagi pemiutang pelaksanaan)
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.