ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 7

(Seksyen 37)

NOTIS PELEPASAN PEGUAM SYARIE

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,

Ambil perhatian bahawa saya ......................................................................................................... plaintif (atau defendan) yang dinamakan di atas telah melepaskan Peguam Syarie saya (nama Peguam Syarie) ................................................... yang telah dilantik untuk bertindak sebagai Peguam Syarie plaintif (atau defendan) dalam prosiding ini.

Bertarikh pada .................... haribulan ................. 20 .......

..........................
Plaintif/Defendan

Kepada defendan (atau plaintif) atau Peguam Syarienya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.