ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XV - PENDENGARANSeksyen 120. Kehadiran

(1) Mana-mana pihak boleh hadir sendiri atau melalui Peguam Syarienya, tetapi tiap-tiap pihak hendaklah hadir pada pendengaran itu kecuali jika dibenarkan selainnya oleh Mahkamah.

(2) Seseorang yang tak upaya hendaklah hadir melalui penjaga ad litemnya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.