Enakmen Original

NEGERI PERAK

ENAKMEN 10 TAHUN 1996
ENAKMEN KAWALAN SEKOLAH-SEKOLAH AGAMA ISLAM 1996


Tarikh Persetujuan DiRaja :28 Januari 1997
Tarikh mula berkuatkuasa :1 Mei 1997 [Pk. G.N. 432/1997]
_____________
SUSUNAN SEKSYEN
_____________
Tajuk Panjang & Mukadimah

BAHAGIAN I - PERMULAAN

Seksyen 1. Tajuk ringkas dan mula berkuatkuasa.
Seksyen 2. Tafsiran.

BAHAGIAN II - PENDAFTAR DAN TIMBALAN PENDAFTAR

Seksyen 3. Perlantikan Pendaftar dan Timbalan Pendaftar.
Seksyen 4. Tugas Pendaftar.

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN SEKOLAH-SEKOLAH

Seksyen 5. Pendaftaran.
Seksyen 6. Permohonan Pendaftaran.
Seksyen 7. Perkara-perkara untuk pertimbangan Pendaftar sebelum keputusan.
Seksyen 8. Kuasa Pendaftar menghendaki kehadiran, atau apa-apa butir atau maklumat lanjut.
Seksyen 9. Pembatalan pendaftaran.
Seksyen 10. Rayuan.

BAHAGIAN IV - JEMAAH

Seksyen 11. Perlantikan dan keanggotaan Jemaah.
Seksyen 12. Kelayakan ahli Jemaah.
Seksyen 13. Tempoh Jemaah, penamatan dan perletakan jawatan ahli.
Seksyen 14. Mesyuarat Jemaah.
Seksyen 15. Tugas Jemaah.
Seksyen 16. Jemaah hendaklah mematuhi kurikulum dsb.

BAHAGIAN V - AKAUN SEKOLAH

Seksyen 17. Membuka akaun, penerimaan, pembayaran dan pelaburan.
Seksyen 18. Tanggungjawab Bendahari.

BAHAGIAN VI - NAZIR SEKOLAH

Seksyen 19. Perlantikan dan tugas Nazir.
Seksyen 20. Kewajipan untuk mengemukakan buku, akaun dsb., dan memberi segala bantuan.
Seksyen 21. Kesalahan menghalang Pendaftar atau Nazir.

BAHAGIAN VII - PELBAGAI

Seksyen 22. Kuasa untuk memasuki sekolah atau asrama.
Seksyen 23. Kesalahan dan penalti.
Seksyen 24. Pendakwaan.
Seksyen 25. Bantuan oleh Lembaga Penasihat.
Seksyen 26. Pengecualian daripada peruntukan Enakmen ini.
Seksyen 27. Penjawat awam dan perlindungan Pihak Berkuasa Awam.
Seksyen 28. Kuasa membuat Kaedah-Kaedah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.