ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 9. Pernikahan tidak sah.

Pernikahan yang tidak mematuhi syarat-syarat dalam Jadual Keempat adalah tidak sah dan tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.