ENAKMEN 1 TAHUN 1990
ENAKMEN KETERANGAN MAHKAMAH SYARIAH 1990

BAHAGIAN II - MENGENAI BUKTI
BAB 5 - KETERANGAN DOKUMENTAR
Anggapan tentang dokumen.Seksyen 63. Anggapan tentang dokumen yang dikemukakan sebagai rekod keterangan.

Apabila dikemukakan di hadapan mana-mana Mahkamah sesuatu dokumen yang berupa sebagai suatu rekod atau peringatan mengenai keterangan atau mengenai mana-mana bahagian daripada keterangan yang telah diberi oleh seorang saksi di dalam sesuatu prosiding kehakiman atau di hadapan seseorang pegawai yang diberi kuasa oleh undang-undang untuk mengambil keterangan itu, atau yang berupa sebagai suatu iqrar oleh seseorang banduan atau seseorang yang dituduh, yang telah diambil mengikut undang-undang dan yang berupa sebagai ditandatangani oleh seseorang Hakim Syariah, Hakim Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Sesyen atau Majistret atau oleh seseorang pegawai sebagaimana yang tersebut di atas, maka Mahkamah hendaklah menganggap bahawa-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.