ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN II - PERNIKAHANSeksyen 5. Orang-orang yang boleh menikahkan.

Tiap-tiap pernikahan di bawah Enakmen ini hendaklah dinikahkan oleh-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.