ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 32. Efek pendaftaran di sisi undang-undang.

Tiada apa-apa jua dalam Ordinan ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah Ordinan ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan diakui atau tidak diakui sesuatu perkahwinan semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan, yang mana, sebaliknya, adalah tidak diakui atau diakui.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.