ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan.

Sesuatu perkahwinan yang bersalahan dengan Enakmen ini tidak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini. Dengan syarat bahawa sesuatu perkahwinan yang diakad secara berlawanan dengan Bahagian ini tetapi sah mengikut syarat-syarat Hukum Syarak boleh didaftarkan di bawah Enakmen ini dengan perintah Mahkamah tertakluk kepada Seksyen 40 (20).
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.