ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERNIKAHANSeksyen 35. Daftar Pusat.

(1) Daftar Pusat hendaklah terbuka untuk diperiksa, setelah dibayar bayaran yang ditetapkan, oleh seorang pemohon.

(2) Ketua Pendaftar hendaklah, setelah bayaran yang ditetapkan dijelas, memberi suatu salinan catitan yang diperakui dengan tandatangan dan meteri jawatannya itu kepada pemohon.

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.