ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 33

(Subseksyen 151 (4))


PERMINTAAN BAGI MENDAPATKAN PERINTAH PENGHANTARSERAHAN HARTA ALIH

(Tajuk Am)

Kepada Pendaftar,
.................................

Sila keluarkan perintah penghantarserahan terhadap ......................... (nama defendan) yang beralamat di ................................... bagi penghantarserahan ...................................... (perihalkan harta alih itu) di bawah penghakiman bertarikh ........................... haribulan .................... 20 .......... yang belum lagi dihantarserahkan kepada plaintif oleh defendan mengikut penghakiman tersebut.

Salinan penghakiman yang bermeterai dilampirkan.

Bertarikh pada .................. haribulan .............. 20 .........

..................................................
(atau Peguam Syarie bagi Plaintif)

Permohonan ini difailkan oleh plaintif (atau Peguam Syarie bagi plaintif) yang alamat penyampaiannya ialah ...........................................................................................................................................
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.