ENAKMEN 4 TAHUN 1999
ENAKMEN WASIAT ORANG ISLAM (SELANGOR) 1999

BAHAGIAN II - PELAKSANAAN WASIATSeksyen 7. Syarat benefisiari.

Seseorang benefisiari wasiat itu hendaklah seseorang yang-
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.