ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI DAN ANAKSeksyen 58. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh diserah hak atau dipindah milik.

Nafkah yang kena dibayar kepada seorang bawah suatu perintah Mahkamah tidak boleh diserahhak atau dipindah milik atau ditahan atau diasingkan untuk apa-apa hutang atau tuntutan.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.