ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAHSeksyen 86. Penjaga tidak boleh memberi perakuan penyelesaian mengenai harta modal, dll.

Seorang penjaga bagi harta anak yang dilantik oleh Mahkamah tidak boleh, melainkan jika Mahkamah memerintah sebaliknya dalam suatu perkara, memberi perakuan penyelesaian yang sewajarnya bagi apa-apa legasi atau apa-apa wang modal lain yang kena dibayar kepada atau boleh diwarisi oleh seorang anak.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.