ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERNIKAHANSeksyen 25. Pendaftaran sukarela pernikahan orang Islam yang dinikahkan dahulunya di bawah mana-mana Undang-undang.

(1) Walauapapun peruntukan seksyen 4 dan 23 pihak kepada suatu pernikahan yang dinikahkan di bawah mana-mana undang-undang sebelum tarikh Enakmen ini dikuatkuasakan boleh, jika pernikahan itu belum didaftarkan, memohon pada bila-bila masa kepada Pendaftar dalam borang yang ditetapkan untuk didaftarkan pernikahan itu.

(2) Pendaftar boleh menghendaki pihak kepada pernikahan itu hadir di hadapannya dan mengemukakan apa-apa keterangan yang dikehendakinya mengenai pernikahan itu dan memberi apa-apa butir lain sebagaimana yang dikehendaki olehnya.

(3) Pendaftar boleh, setelah berpuashati tentang kebenaran fakta yang terkandung dalam pemohonan itu, mendaftarkan pernikahan itu dengan mencatitkan butir-butir mengenainya di dalam Daftar Daerah.

(4) Butir pernikahan dalam Daftar Daerah itu hendaklah ditandatangani oleh Pendaftar yang membuat catitan itu dan oleh kedua-dua pihak kepada pernikahan itu, jika hadir dan jika tidak hadir oleh mana-mana satu pihak yang hadir di hadapan Pendaftar untuk mendaftarkan pernikahan itu.

(5) Selepas pernikahan itu didaftarkan
--
(6) Pendaftar tidak boleh mendaftarkan suatu pernikahan di bawah seksyen ini jika ia berpuashati bahawa pernikahan itu adalah tidak diakui di bawah peruntukan Enakmen ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.