ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VII - HADHANAH



Seksyen 89. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.

Seorang penjaga boleh memohon kepada Mahkamah untuk mendapatkan pendapat atau nasihat atas apa-apa soal mengenai pengurusan atau pentadbiran harta anak itu.




Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.