ENAKMEN 4 TAHUN 1992
ENAKMEN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1991

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas pemakaian dan mula berkuatkuasa.

(1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Pentadbiran Undang-undang Keluarga Islam 1991.

(2) Enakmen ini hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Raja dalam Mesyuarat melalui pemberitahuan dalam
Warta.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.