ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 3

(Subseksyen 13 (1))

PERMOHONAN

(Tajuk Am)

Kepada .................................................................................................................... (defendan yang dinamakan di atas) yang beralamat di ................................................................................

Ambil perhatian bahawa .......................................................... pemohon yang dinamakan di atas akan memohon kepada Mahkamah .................................... Syariah di ....................................... pada hari ........... pada ........ haribulan ....... 20 ........ pukul ......... pagi/petang untuk mendapatkan suatu perintah bahawa (1).......................................................atas alasan yang dinyatakan dalam afidavit yang dilampirkan.

.....................................................................
Pemohon (atau Peguam Syarie bagi Pemohon)

Catatan:

Jenis perintah yang dipohon hendaklah dinyatakan dengan tepat. Perkara-perkara berlainan yang berbangkit dalam prosiding yang sama bolehlah diuruskan dalam permohonan yang sama.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.