ENAKMEN 5 TAHUN 1989
ENAKMEN KAWALAN DAN SEKATAN PENGEMBANGAN AGAMA-AGAMA BUKAN ISLAM 1989

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 1. Tajuk ringkas, mula berkuatkuasa, dan pemakaian.

(1) Enakmen ini bolehlah dinamakan Enakmen Kawalan dan Sekatan Pengembangan Agama-Agama Bukan Islam 1989 dan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Raja melalui pemberitahuan dalam Warta.

(2) Enakmen ini hendaklah dipakai bagi Negeri Pahang.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.