ENAKMEN 13 TAHUN 1984
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 1984

BAHAGIAN II - PERKAHWINANSeksyen 6. Orang-orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan

Sesuatu perkahwinan di dalam Negeri Perak hendaklah mengikut peruntukan Enakmen ini dan hendaklah diakadnikahkan mengikut Hukum Syara' oleh -

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.