ENAKMEN 7 TAHUN 2002
ENAKMEN PENTADBIRAN AGAMA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002

BAHAGIAN VI - KEWANGAN
Wakaf, Nazr dan AmanahSeksyen 80. Pendapatan daripada wakaf dan nazr.

(1) Pendapatan yang diterima oleh Majlis daripada sesuatu wakaf khas hendaklah digunakan olehnya mengikut peruntukan-peruntukan yang sah bagi wakaf khas itu.

(2) Pendapatan daripada tiap-tiap wakaf selain wakaf khas dan tiap-tiap nazr am hendaklah dibayar kepada dan menjadi sebahagian daripada Baitulmal.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.