ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINANSeksyen 25. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau tak legal.

Adalah menjadi kewajipan tiap-tiap orang untuk melaporkan kepada Pendaftar tentang hal keadaan sesuatu kes yang ternampak kepadanya bahawa sesuatu perkahwinan yang dikatakan adalah tak sah atau bahawa sesuatu perkahwinan yang boleh didaftarkan telah diakadnikahkan bersalahan dengan Ordinan ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.