ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002


JADUAL KETIGA - Borang MS 39

(Subseksyen 161(2) (d))

SAMAN HIWALAH

(Tajuk Am)

Perintah bagi pelaksanaan bertarikh .................................... haribulan .......................... 20 .............

Notis Hiwalah bertarikh ................ haribulan ................. 20 ..........

Kepada ....................................................... yang beralamat di .................................. muhal ‘alaih.

Anda dengan ini disaman supaya hadir di hadapan Mahkamah yang dinamakan di atas pada hari ...................... pada .................... haribulan ............. 20 ......... pukul ............ pagi/petang untuk diperiksa mengenai apa-apa harta penghutang penghakiman (nama) ............................ yang mungkin ada atau, sejak penyampaian notis hiwalah kepada anda, mungkin pernah ada dalam milikan, jagaan atau kawalan anda dan mengenai apa-apa hutang yang kena dibayar atau yang terakru kena dibayar daripada anda kepada penghutang penghakiman tersebut, dan supaya membawa bersama anda kesemua buku dan dokumen lain yang berhubungan dengannya yang berada dalam milikan, jagaan atau kawalan anda.

Ambil perhatian bahawa, jika ingkar untuk hadir sedemikian, perintah akan dibuat terhadap anda semasa ketakhadiran anda.


Bertarikh pada ...................... haribulan .................... 20 ........

(Meterai)

.........................
Hakim/Pendaftar
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.