ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XVI - PENGHAKIMAN DAN PERINTAHSeksyen 136. Tarikh penghakiman atau perintah

Tiap-tiap penghakiman atau perintah hendaklah ditarikhkan dan hendaklah berkuat kuasa dari tarikh penghakiman atau perintah itu diberikan atau dibuat.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.