ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VIII - PELBAGAISeksyen 112. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri.

Sesuatu perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri, selain perkahwinan yang diakadnikahkan di sesuatu Kedutaan, Suruhanjaya Tinggi, atau Pejabat Konsul Malaysia di bawah seksyen 22, hendaklah diiktiraf sebagai sah bagi segala maksud Ordinan ini-

Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.