ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IX - PENALTISeksyen 111. Tidak membuat laporan.

Seorang yang berkewajipan membuat laporan di bawah peruntukan Enakmen ini atau yang dikehendaki mengemukakan permohonan di bawah peruntukan Enakmen ini dan yang dengan sengaja cuai atau tidak berbuat demikian adalah bersalah atas atau suatu kesalahan di bawah Enakmen ini dan boleh, apabila dithabitkan, dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi dua bulan atau denda tidak melebihi tiga ratus ringgit atau kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.