ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI DAN ANAKSeksyen 67. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak.

Kecuali jika suatu perintah mengenai nafkah-
perintah itu hendaklah tamat apabila anak itu mencapai umur baligh: dengan syarat bahawa Mahkamah boleh, atas permohonan anak itu atau seorang lain, melanjutkan perintah nafkah itu supaya meliputi apa-apa tempoh tambahan yang difikirkannya menasabah bagi membolehkan anak itu mengikuti pelajaran lebih tinggi atau latihan lanjut.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.