ENAKMEN 1 TAHUN 1984
ENAKMEN KELUARGA ISLAM 1979

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PELBAGAI PERUNTUKAN BERHUBUNG DENGAN AKADNIKAH DAN PENDAFTARAN PERNIKAHANSeksyen 28. Pelanggaran terhadap seksyen 24.

Seorang yang melanggar peruntukan seksyen 24 hendaklah, apabila dithabit, dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau denda tidak melebihi lima ratus ringgit atau kedua-duanya; dan bagi thabitan kali kedua atau yang kemudiannya hendaklah dikenakan penjara selama tempoh tidak melebihi lima bulan atau denda tidak melebihi lapan ratus ringgit atau kedua-duanya.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.