ENAKMEN 9 TAHUN 2002
ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH 2002

BAHAGIAN XXV - PELBAGAISeksyen 240. Kehadiran sendiri

Tertakluk kepada mana-mana undang-undang bertulis lain, Mahkamah boleh jika difikirkannya perlu memerintahkan supaya mana-mana pihak dalam apa-apa prosiding hadir sendiri pada bila-bila masa, melainkan jika pihak itu berada di luar negeri, dan kegagalan sengaja untuk mematuhi perintah itu hendaklah menjadi suatu penghinaan mahkamah.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.