ENAKMEN 6 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2002

BAHAGIAN I - PERMULAANSeksyen 4. Pemakaian.

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dengan nyata selainnya, Enakmen ini terpakai bagi semua orang Islam yang tinggal dalam Negeri ini dan bagi semua orang Islam yang bermastautin dalam Negeri ini tetapi tinggal di luar Negeri ini.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.