ORDINAN 43 TAHUN 2001
ORDINAN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM, 2001

BAHAGIAN VII - PENJAGAAN
Penjagaan ke atas Orang dan HartaSeksyen 97. Perubahan kuasa penjaga harta.

Pada melantik seseorang penjaga bagi harta seseorang kanak-kanak belum dewasa, Mahkamah boleh, dengan perintah, menentukan, menyekat, atau memperluaskan kuasa atau kewibawaan penjaga berhubungan dengannya setakat mana yang perlu bagi kebajikan kanak-kanak belum dewasa itu.
Copyright PNMB-LawNet. All rights reserved.